Algemene voorwaarden

Welkom bij www.Barbasille.com, de website waar je met enkele klikken onder meer verschillende cocktails kan bestellen.

 Om uw Klantenervaring met onze website te optimaliseren kan u onze handelswijze in onderstaande algemene voorwaarden terugvinden.

 Wij streven ernaar dat u als Klant een optimale ervaring heeft bij de bestelling. U aanvaardt deze Algemene Voorwaarden en onze privacy policy bij de aankoop van één of verschillende van onze producten of wanneer u contact met ons opneemt.

Onze bakermat kan u terugvinden op: 

BarBasille BV
Achterhekers 27B 001
9052 Zwijnaarde
BE 1005.826.652

U kan contact opnemen met ons via het contactformulier op onze website.

Artikel 1 - Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, en/of andere overeenkomsten met Barbasille, met uitsluiting van andere of tegengestelde voorwaarden tenzij er uitdrukkelijk een andersluidende overeenkomst tussen de Klant en Barbasille wordt opgemaakt.

Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Barbasille, updates worden gepubliceerd op de website.

De Klant erkent en aanvaardt de algemene voorwaarden en privacy policy van Barbasille. Deze privacy policy kan u tevens op onze website terugvinden.

Artikel 2.        Aanbod en aanvaarding

Een digitaal aanbod via enig kanaal op afstand (website, sociale media,..) is vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en indicatief. Barbasille heeft steeds het recht om de tarieven en/of deze voorwaarden aan te passen.

Wanneer u als Klant ingaat op het huidige aanbod en dus een bestelling plaatst, de voorwaarden accepteert en u vervolgens een bevestiging krijgt van Barbasille is dit bindend voor u. U erkent als Klant dat u bekwaam, meerderjarig (zoals aangegeven bij het openen van de website) en rechtsgeldig de aankoop van deze producten kan doen conform geldende Belgische wetgeving. Het is de Klant niet toegestaan de producten verder te verdelen.

 U aanvaardt als Klant elektronische communicatie hieromtrent. Nabestellingen of wijzigingen zijn hierin niet inbegrepen en gebeuren aan de geldende prijzen van het moment van de bestelling/wijziging, tenzij anders overeengekomen. Barbasille is niet gehouden tot haar aanbod wanneer het aanbod, of een deel, een kennelijke materiële vergissing of fout bevat.

Barbasille behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met een Klant of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert of (iii) op grond van grondige reden of kennelijk misbruik van producten.

Artikel 3.        Prijs

De prijs is afhankelijk van het gekozen aanbod, product of dienst. De Klant kan steeds de actuele prijsopgave raadplegen op de website.  De weergegeven prijzen zijn in euro en inclusief BTW en accijnzen, de overige kosten worden tijdens de aankoopprocedure weergegeven. Deze kosten van bijvoorbeeld de levering, worden aan de Klant meegedeeld vooraleer over te gaan tot bestelling. Door de bestelling erkent de Klant dat deze kosten volledig ten zijnen laste zullen vallen.

 De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling zijn van toepassing. 

Barbasille behoudt zich het recht voor materiële fouten met betrekking tot de prijsopgave. Barbasille kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijziging te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil, bijvoorbeeld door wijziging van BTW, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst is exhaustief.

Artikel 4.        Betaling 

De betaling gebeurt via elektronische betaling. Na bevestiging van de bestelling kiest de Klant één van de voorgestelde betalingsmechanismen.

Al de facturen van Barbasille zijn netto contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel op de vervaldag zonder korting tenzij anders overeengekomen. De Klant aanvaardt dat Barbasille de bevestiging digitaal gaat versturen naar het opgegeven e-mailadres van de Klant.

Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde schadevergoeding, interesten en kosten. Barbasille behoudt zich het recht voor ten allen tijde voorschotten (tot 100%) of tussentijdse prestaties aan de Klant aan te rekenen of bijkomende waarborgen te eisen aan de Klant.

Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar en geeft Barbasille het recht verdere uitvoering van de prestaties op te schorten.

Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest  van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur verschuldigd zijn tot op het moment van algehele betaling. Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% met een minimum van 150 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Huidig product geldt onverminderd het recht van Barbasille om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Elk protest dient per aangetekende brief aan Barbasille te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest uiteenzetten. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is volledige betaling verschuldigd. Het protest schorst de verbintenis van de Klant tot betaling niet.

Artikel 5.        Herroepingsrecht voor de consument

Producten aangekocht bij Barbasille

Voor klanten die geen consumenten zijn, is het herroepingsrecht in elk geval uitgesloten. 

De Klant die consument is kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden mits voorafgaande schriftelijke (e-mail) melding aan Barbasille. Het herroepingsrecht kan echter niet worden ingeroepen indien de producten op maat werden vervaardigd van de Klant of die gepersonaliseerd werden op vraag van de Klant.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: (a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; (b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; (c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

De Kosten voor de retour vallen ten laste van de Klant

Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals hierboven beschreven, engageert Barbasille zich om de aankoopprijs en de leveringskosten binnen de veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag waarop de Klant tijdig heeft bekend gemaakt dat hij wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht en mits de producten in goede staat werden teruggestuurd. De terugbetaling gebeurt volgens de regels opgesteld door het financieel organisme verantwoordelijk voor de door de koper gekozen betaalmethode.

In de mate van het mogelijke worden de producten in zijn geheel teruggestuurd in de identieke staat waarin ze geleverd werden, zodat de wederverkoop mogelijk is, samen met de originele verkoopfactuur, waarvan de koper een kopie bewaard. De goederen mogen in elk geval niet beschadigd zijn, opengemaakt of gebruikt zijn of uit zijn geheel worden gehaald. Indien een box/pakket wordt besteld dient de box/pakket op zijn geheel te worden teruggestuurd.

In het geval van misbruik van het herroepingsrecht behoudt Barbasille zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Consument Barbasille via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruik maken van volgend formulier:

“Aan: [adres], tel: [nummer], e-mail: [e-mail] :

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : ______
besteld op / ontvangen op (*) 
uw naam / namen: ______
Uw adres: ______
Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ______
Datum  ______

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.” 

Artikel 6.        Levering

De modaliteiten en de kostprijs van de levering worden tijdens de bestelling getoond. Barbasille stelt alles in het werk om de bestellingen zo snel mogelijk te verzenden zodat ze aankomen binnen de verwachte levertermijn zoals getoond tijdens het bestelproces. De leveringstermijnen zijn echter niet bindend ten aanzien van Barbasille.

De overdracht van het risico van Barbasille naar de Klant gebeurt op het moment van levering. Elke bestelling wordt geleverd volgens de door de Klant gekozen leveringsmethode.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om op het moment van levering het pakket en het product te inspecteren en eventuele opmerkingen of klachten zo snel mogelijk door te geven en eventueel het pakket te weigeren indien het mogelijk geopend werd of sporen van beschadiging vertoont.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op tekortkomingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van de dranken/producten/geschenkpakketten in strijd met instructies waarvoor het samengesteld werd, aanpassingen, combinaties of wijzigingen aan het product, misbruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect handeling die niet met deze producten worden gesteld.

Artikel 7.        Eigendomsvoorbehoud

De bestelde producten blijven eigendom van Barbasille tot volledige betaling van de prijs en de eventuele kosten.

Artikel 8.        Websitedisclaimer

De informatie op de website is van algemene aard.

Barbasille levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Barbasille de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Barbasille kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Barbasille geeft geen garanties voor de goede werking van de website of aangeboden producten en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of door de aankoop van de producten.

Barbasille kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Barbasille verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 10.      Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, cursussen, powerpoints,  data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Barbasille of rechthoudende derden.

De toegang en login gegevens van de Klant zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden. De Klant zal geen schade aanbrengen aan de openbare reputatie van Barbasille en bij klachten zich eerst tot Hanne wenden.

Wanneer de Klant handelt in strijd met deze voorwaarden of onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Barbasille dan is deze laatste gerechtigd de toegang te ontzeggen of diensten op te schorten, onverminderd de schadevergoeding die Barbasille hiervoor kan vorderen ten aanzien van de Klant.

Artikel  11      Nietigheid en overmacht

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Barbasille en de Klant in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Wanneer Barbasille , wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de opdracht uit te voeren heeft Barbasille het recht om de opdracht te annuleren door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant. Barbasille  zal in dat geval geen schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn. Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, pandemie, lockdown, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, hacking of algehele stroompanne, internet fall-out, tekort aan transportmiddelen, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen (bv. als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, staking, ...) en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Barbasille of bij één van haar toeleveranciers.

Artikel 12       Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Barbasille is in ieder geval beperkt tot directe schade veroorzaakt door opzet of zware fout, de  omvang van enige mogelijke vergoeding die daaruit voortvloeit wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop. De Klant aanvaardt dit. 

Artikel 13       Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Barbasille. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, bij interpretatie van de aanwezige vertalingen heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Barbasille en de Klant zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van de plaats van de zetel.

Er kan ook gekozen worden voor online geschillenbeslechting. Indien de Klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal de nationale bevoegde instantie van zijn keuze via het ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr bevoegd zijn.


BARBASILLE
FEBRUARI 2024

Om de website van BarBasille te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.

Ja, ik ben 18 jaar of ouder Nee, ik ben nog geen 18 jaar